Jesteś tutaj:

VIII sesja (nadzwyczajna) Rady Gminy Czemierniki 29 kwietnia 2019 r.

Zapraszamy na VIII sesję (nadzwyczajną) Rady Gminy Czemierniki, która odbędzie się 29 kwietnia 2019 r.
o godz. 15.00 w sali strażnicy OSP Czemierniki ul. Zamkowa 11, 21-306 Czemierniki. Program sesji, projekty uchwał, transmisja oraz dodatkowe informacje na portalu posiedzenia.pl/czemierniki w zakładce posiedzenia.

Ogłoszenie o przetargu nieruchomości komunalnych będących własnością Gminy Czemierniki

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o przetargu nieruchomości komunalnych będących własnością Gminy Czemierniki

WÓJT  GMINY CZEMIERNIKI ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż następujących nieruchomości komunalnych będących własnością Gminy Czemierniki:
1) Nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem działki: 889 o pow. 0,1014 ha,Cena wywoławcza nieruchomości 26 237 zł plus należny podatek VAT.
2) Nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem działki: 890 o pow. 0,1042 ha,Cena wywoławcza nieruchomości 26 962 zł plus należny podatek VAT.
3) Nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem działki: 891 o pow. 0,1042 ha,Cena wywoławcza nieruchomości 26 962 zł plus należny podatek VAT.
4) Nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem działki: 893 o pow. 0.1043 ha,Cena wywoławcza nieruchomości 26 987 zł plus należny podatek VAT.

Podane wyżej nieruchomości uregulowane w księdze wieczystej Nr LU1R/00030310/1 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim. Wymienione działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Czemierniki przeznaczone są w całości pod budownictwo jednorodzinne.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2019 r. o godz. 11.00,  w lokalu Urzędu Gminy w Czemiernikach, pokój Nr 9. Osoby przystępujące do przetargu ww. nieruchomości obowiązani są wpłacić wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości do kasy tut. Urzędu najpóźniej do dnia 7 maja 2019 r. do godz. 14.00 lub wnieść przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Czemierniki w Banku Spółdzielczym Radzyń Podlaski Oddział Czemierniki: 32 8046 1025 2002 0300 1658 0010, w tym samym terminie.Wadium ulega przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

Dotacja na modernizację stadionu w Czemiernikach

W poniedziałek 25 marca 2019 r. Wójt Gminy p. Arkadiusz Filipek oraz Przewodniczący Rady Gminy Czemierniki p. Marek Bączek uczestniczyli w uroczystym przekazaniu umów o dofinansowanie Projektu
w ramach Osi Priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, działania 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.
Umowy przekazał Wójtowi Marszałek Województwa Lubelskiego p. Jarosław Stawiarski.

Gmina Czemierniki dostała dofinansowanie na projekt: „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez przebudowę gminnego stadionu w Czemiernikach w celach rekreacyjnych oraz integrujących lokalną społeczność.”

Całość projektu opiewa na kwotę 3 493 809,45 zł,  a dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie
1 811 769, 59 zł i w formie dotacji celowej w kwocie 213 149,34 zł.

Wójt Gminy p. Arkadiusz Filipek pragnie podziękować wszystkim, którzy byli zaangażowani w ten projekt,
a więc poprzedniej Pani Wójt Krystynie Dobrowolskiej, Radzie Gminy Czemierniki poprzedniej kadencji, poprzedniemu Sekretarzowi Gminy p. Henrykowi Mateusiakowi oraz obecnemu Sekretarzowi Gminy  p.Waldemarowi Kozakowi, Skarbnik Gminy p. Janinie Błaszczak oraz pracownikom gminy: p. Elżbiecie Świć, p. Barbarze Karczmarz, p. Mariuszowi Saładze, a także byłemu prezesowi LKS „ORZEŁ” Piotrowi Powałce.

Mamy nadzieję, że w ciągu dwóch lat gmina będzie dysponować pięknym stadionem, służącym sportowcom oraz całej społeczności gminy.

Czytaj więcej „Dotacja na modernizację stadionu w Czemiernikach”

Do góry