Jesteś tutaj:

Zebrania Wiejskie – aktualizacja

Czytaj więcej o: Zebrania Wiejskie – aktualizacja

Zapraszamy mieszkańców na Zebrania Wiejskie,które odbędą się w następujących miejscach i terminach (w pozostałych sołectwach trwa ustalanie terminów):

Sołectwo Data i godzina Zebrania (pierwszy termin) Data i godzina Zebrania (drugi termin w przypadku braku kworum w pierwszym terminie) Miejsce Zebrania Wiejskiego
Stójka 21 sierpnia 2018 r.

godz. 15.30

21 sierpnia 2018 r.

godz. 16.00

Świetlica Wiejska

w Stójce

Stoczek 21 sierpnia 2018 r.

godz. 17.30

21 sierpnia 2018 r.

godz. 18.00

Remiza OSP

w Stoczku

Skoki 22 sierpnia 2018 r.

godz. 16.30

22 sierpnia 2018 r.

godz. 17.00

Remiza OSP

w Skokach

Lichty 27 sierpnia 2018 r.

godz. 17.30

27 sierpnia 2018 r.

godz. 18.00

Remiza OSP

w Lichtach

Bełcząc 28 sierpnia 2018 r.

godz. 18.30

28 sierpnia 2018 r.

godz. 19.00

Remiza OSP

w Bełczącu

Czemierniki II 28 sierpnia 2018 r.

godz. 16.00

28 sierpnia 2018 r.

godz. 16.30

Remiza OSP

w Czemiernikach

Wygnanów 29 sierpnia 2018 r.

godz. 15.30

29 sierpnia 2018 r.

godz. 16.00

Świetlica Wiejska w Wygnanowie

według następującego porządku:

1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego.
2. Stwierdzenie prawomocności Zebrania.
3. Przedstawienie porządku Zebrania.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Czemierniki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
– dyskusja,
– podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do ww. projektu uchwały.
5. Podjęcie uchwały Zebrania Wiejskiego w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2019 r. na realizację zadań służących poprawie warunków życia mieszkańców.
6. Informacja na temat nowych stawek i indywidualnych kont w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7. Wolne wnioski, zapytania.
8. Zamknięcie Zebrania Wiejskiego.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Czemierniki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. organizacyjnych w Urzędzie Gminy Czemierniki ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki. Wymiar etatu: 1/1.

Termin składania dokumentów do 20 sierpnia 2018 r. do godz. 15.30.

Dokumenty do pobrania niżej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

 

Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze (PDF)

Druki oświadczeń (PDF)

Druk oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych oraz klauzula informacyjna (PDF)

Prośba o racjonalne korzystanie z wody

Czytaj więcej o: Prośba o racjonalne korzystanie z wody

Szanowni Państwo! W związku z panującymi od dłuższego czasu wysokimi temperaturami i brakiem opadów atmosferycznych zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Czemierniki o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody.
W szczególności prosimy o niepodlewanie wodą z sieci wodociągowej działek, terenów rekreacyjnych-trawników oraz ograniczenie podlewania ogródków przydomowych w godzinach od 18:00 do 22:00 do czasu poprawy sytuacji meteorologicznej.

Piłkarskie lato na Orliku (zdjęcia)

Czytaj więcej o: Piłkarskie lato na Orliku (zdjęcia)

21 lipca 2018 r. na obiekcie sportowym Orlik odbył się Turniej w Piłkę Nożną dla uczniów szkoły podstawowej. Do rozgrywek przystąpiło 5 drużyn. Mecze rozgrywane były systemem każdy z każdym. Mimo upalnego popołudnia dzieci walczyły z zaangażowaniem o puchary ufundowane przez Wójta Gminy
p. Krystynę Dobrowolską. Na podsumowanie rozgrywek Wójt Gminy wręczyła najlepszym drużynom pamiątkowe puchary oraz wszystkim uczestnikom słodycze. Zebrani rodzice i kibice mocno dopingowali swoje drużyny.

Wyniki spotkań:

Czytaj więcej „Piłkarskie lato na Orliku (zdjęcia)”

200 zł za padłego dzika

Czytaj więcej o: 200 zł za padłego dzika

Regulamin konkursu na zgłoszenie znalezionego martwego dzika – II edycja

§ 1. Postanowienia ogólne:
1. Organizatorami konkursu są Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz gminy z terenu województwa lubelskiego wymienione w załączniku do Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/263 z dnia 20 lutego 2018 r.
2. Mając na względzie dyspozycję art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. 142) obligującą organy administracji publicznej do prowadzenia działalności edukacyjnej, promocyjnej i informacyjnej w dziedzinie ochrony przyrody oraz uwzględniając fakt, iż martwy dzik jest odpadem w myśl art. 2 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21) Organizatorzy ogłaszają niniejszy konkurs w celu propagowania działań idących w kierunku usuwania odpadów ze środowiska naturalnego. Konkurs jest kontynuacją działań rozpoczętych w ubiegłym roku i ma na celu zapobieganie dalszemu rozprzestrzenianiu się ASF.
3. Organizatorzy realizując niniejszy konkurs uwzględniają także postanowienia art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, z późn. zm.), które obligują gminy do usuwania martwych dzików będących odpadem z terenu swojej właściwości miejscowej.
4. Konkurs jest organizowany także ze względu na nadzwyczajną sytuację, jaką stanowi narastające zagrożenie epidemiologiczne chorobą ASF (afrykański pomór świń) na terenie województwa lubelskiego.
5. Organizatorzy uznają, że wsparcie rządowego „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” (Dz. U. z 2018 r. poz. 316) jest potrzebne oraz społecznie i gospodarczo uzasadnione.
6. Organizatorzy oświadczają, iż na tle założeń zawartych w ust. 4 Województwo Lubelskie zawarło z Wojewodą Lubelskim porozumienie w sprawie wsparcia zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa lubelskiego.

Czytaj więcej „200 zł za padłego dzika”

Siatkówka plażowa

Czytaj więcej o: Siatkówka plażowa

Dnia 15.06.2018 r. na obiekcie sportowym „Orlik” odbyły się zawody w siatkówkę plażową /kat. szkoła podstawowa/ w składach koedukacyjnych – dziewcząt i chłopców.
Do turnieju przystąpiło 7 drużyn. Rozgrywki przeprowadzono systemem grupowym a następnie rozegrano mecze o III i I miejsce.
Organizatorem i sędzią głównym zawodów był animator Sebastian Sznura wraz z nauczycielem w – f p. Edytą Kaznowską.
Najlepsze drużyny otrzymały z rąk Sekretarza Gminy p. Henryka Mateusiaka pamiątkowe medale a pozostałe zespoły dyplomy.
Sponsorem nagród była Wójt Gminy p. Krystyna Dobrowolska.

Tabela końcowa:

Czytaj więcej „Siatkówka plażowa”

Do góry