Jesteś tutaj:

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Czytaj więcej o: Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Zgodnie z pismem Państwowej Komisji Wyborczej, informujemy osoby zainteresowane o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w sytuacji, gdy Urząd Gminy jest zamknięty dla interesantów.

Zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
– uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
– potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny);

Skan zgłoszenia, zgodnie z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej, należy przesłać na adres e-mail: waldek@czemierniki.eu
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 502-699-185.

KOMUNIKAT DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z ZAGRANICY I ICH RODZIN

Czytaj więcej o: KOMUNIKAT DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z ZAGRANICY I ICH RODZIN

NIEZWŁOCZNIE PO PRZEKROCZENIU GRANICY POLSKI SKONTAKTUJ SIĘ Z WŁAŚCIWYM POWIATOWYM INSPEKTOREM SANITARNYM, KTÓRY WSKAŻE SPOSÓB ODBYWANIA KWARANTANNY, A TAKŻE UDZIELI SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI.

KONTAKT DO PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W RADZYNIU PODLASKIM
83 352 74 16
83 352 74 17
668 838 347
604 464 150

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RADZYNIU PODLASKIM
STAROSTA RADZYŃSKI

Urząd Gminy Czemierniki zawiesza bezpośrednią obsługę interesantów

Czytaj więcej o: Urząd Gminy Czemierniki zawiesza bezpośrednią obsługę interesantów

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 14/2020 Wójta Gminy Czemierniki Urząd Gminy Czemierniki od dnia 16 marca 2020 r. (poniedziałek) do odwołania zawiesza bezpośrednią obsługę interesantów.

W nagłych przypadkach prosimy o kontakt:
– telefoniczny: 83 3513003, 83 3513454, 83 3513455
– e-mail: gmina@czemierniki.eu, waldek@czemierniki.eu
– ePUAP

Nowe siedziby OKW w wyborach Prezydenta RP

Zgodnie z postanowieniem Nr 13/2020 Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 9 marca 2020 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Czemierniki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych informuję, że siedzibami Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. są:

Numer obwodu głosowaniaGranice obwodu głosowaniaSiedziba Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach Prezydenta RPCzy obwód dostosowany dla osób niepełnosprawnych?Czy zmiana siedziby z ostatnich wyborów?
1sołectwo Czemierniki
sołectwo Czemierniki II
sołectwo Skoki
Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Czemiernikach, ul. Zamkowa 11, 21-306 CzemiernikiTAKNIE
2sołectwo BełczącDworek w Bełczącu, Bełcząc 207, 21-306 CzemiernikiTAKTAK
Poprzednia siedziba OKW, to Remiza OSP w Bełczącu
3sołectwo Lichty
spłectwo Niewęgłosz
Świetlica wiejska w Niewęgłoszu, Niewęgłosz 44, 21-306 CzemiernikiTAKNIE
4sołectwo StoczekŚwietlica wiejska w Stoczku, Stoczek 46, 21-306 CzemiernikiTAKTAK
Poprzednia siedziba OKW, to budynek po byłym sklepie w Stoczku
5Sołectwo Stójka
Sołectwo Wygnanów
Świetlica wiejska w Wygnanowie, Wygnanów 92, 21-306 CzemiernikiTAKNIE

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Czytaj więcej o: Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czemierniki na rok szkolny 2020/2021:

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

– złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej.

od 02 marca 2020 r.

do 27 marca 2020 r.

od 25 maja 2020 r.

do 29 maja 2020 r.

2. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego i klas I szkoły podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy– Prawo oświatowe 30 marca 2020 r. 1czerwca 2020 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 03 kwietnia 2020 r. 04 czerwca 2020 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (dotyczy przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych) 08 kwietnia 2020 r. 10czerwca 2020 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 15 kwietnia 2020 r. 15 czerwca 2020 r.

Straty w gospodarstwach w wyniku suszy

Czytaj więcej o: Straty w gospodarstwach w wyniku suszy

Zawiadomienie Wójta Gminy Czemierniki w sprawie szacowania strat spowodowanych suszą.

W związku ze stwierdzeniem przez IUNG Puławy suszy rolniczej na terenie woj. lubelskiego, Wójt Gminy Czemierniki informuje o możliwości zgłaszania do tut., Urzędu Gminy oświadczeń dotyczących wystąpienia strat w Państwa uprawach.
1. W przypadku wystąpienia strat w plonie rolnicy składają „Oświadczenie uprawy”, w którym należy wykazać wszystkie dane dotyczące upraw (zgodnie z wnioskiem o dopłaty składanym w ARiMR, również uprawy, w których szkoda nie wystąpiła).

Do oświadczenia należy dołączyć kopię wniosku o dopłaty bezpośrednie wraz z wykazem działek ewidencyjnych z bieżącego roku.

2. W przypadku prowadzenia produkcji zwierzęcej rolnicy zobowiązani są do złożenia oświadczenia o ilości zwierząt i ich cenie („Oświadczenie zwierzęta”).
W przypadku niekompletnych bądź nieprawidłowych oświadczeń producenci rolni będą wzywani do ich uzupełnienia.
W przypadku gdy gospodarstwo rolne położone jest na obszarze co najmniej dwóch gmin w których wystąpiły szkody, zbiorczy protokół szkód dla producenta rolnego sporządza komisja w gminie, w której znajduje się największa część poszkodowanego gospodarstwa rolnego. Oświadczenie można pobrać i złożyć w Urzędzie Gminy (pokój nr 6).
Termin składania oświadczeń: do dnia 26 lipca 2019 r., w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek-piątek od 8.00 – 16.00)

Do pobrania:

– oświadczenie o uprawach (DOC)

– oświadczenie o uprawach (PDF)

– oświadczenie o zwierzętach (DOC)

– oświadczenie o zwierzętach (PDF)

Do góry